REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW RENT-A-FLAT

§ 1 WARUNKI OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów zamieszczonych w ofercie firmy Rent a Flat. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień REGULAMINU NAJMU APARTAMENTÓW RENT A FLAT. Umowa o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania pomiędzy Klientem a firmą RENT A FLAT zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online lub telefonicznie na warunkach określonych w regulaminie i cenniku. 

2. Zawarta umowa obejmuje jedynie wynajem apartamentu - bez wyżywienia i dojazdu.

3. Rent a Flat zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej bez podawania przyczyny. W przypadku anulowania rezerwacji przez firmę RENT A FLAT kwoty wpłacone przed Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi.

4. Klientem może być tylko osoba pełnoletnia.

§ 2 REZERWACJA ORAZ PŁATNOŚĆ ZA WYNAJEM APARTAMENT U

1. Sposoby dokonywania rezerwacji:
- system rezerwacji on-line na stronie internetowej www.rent-a-flat.pl
- telefonicznie pod numerem telefonu: +48 534 125 420 
- poprzez adres e-mail: office@rent-a-flat.pl

2. Po dokonaniu rezerwacji Klient otrzymuje na adres e-mail "Potwierdzenie rezerwacji" wybranego apartamentu wraz z kosztem całego pobytu oraz wysokością zadatku, który należy wpłacić na wskazany numer konta firmy Rent a Flat w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji.

3. Po zaksięgowaniu zadatku rezerwacja zmienia status na "Rezerwację Gwarantowaną", w związku z czym Klient otrzymuje na swój adres e-mail "Gwarantowane potwierdzenie rezerwacji".

4. Brak wpłaty zadatku w wyznaczonym terminie oznacza odstąpienie od umowy oraz automatyczne anulowanie wstępnej rezerwacji.

5. Wpłata zadatku nie podlega zwrotowi i jest równoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz oferty cenowej, która nie podlega zmianie.

6. Rezerwujący wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Klienta firmy Rent a Flat. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 3 PRZYJAZD I ZAMELDOWANIE

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14.00. Klient zobowiązany jest do poinformowania personelu najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie odbioru kluczy do apartamentu.

2. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę klient zobowiązany jest do kontaktu z personelem Rent a Flat.

3. Zameldowanie odbywa się w godzinach: 
- od godziny 14.00 do godziny 20.00 bezpłatnie w apartamencie. 
- od godziny 20.00 obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 60 PLN 


4. Przekazanie kluczy do apartamentu Klientowi nastąpi po podpisaniu Umowy przez strony w biurze w apartamencie. Klient w momencie podpisywania Umowy zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport) i uiszczenia reszty należności (różnica pomiędzy całkowitą kwotą a kwotą zadatku) płatne w gotówką lub kartą.

5. Klient może otrzymać fakturę za pobyt w apartamencie, o ile poinformuje o chęci jego otrzymania wcześniej (np. podczas składania rezerwacji)

6. Rezydent ma prawo do odmowy wydania kluczy w przypadku, gdy gość: 
- nie posiada ważnego dowodu tożsamości, 
- znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, 
- zachowuje się w sposób agresywny.

§ 4 WYMELDOWANIE I WYJAZD

1. Doba hotelowa kończy się o godzinie 11.00. Godzina wyjazdu ustalana jest z Klientem co najmniej na dobę przed opuszczeniem apartamentu drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 534 12 420. Pracownik Rent a Flat przyjedzie do apartamentu, odda kaucję i odbierze klucze.

2. Wymeldowanie odbywa się od godziny 7.00 do 11.00, za wykwaterowanie przed godziną 7.00 pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 60 PLN.

3. Wyjazd z apartamentu po godzinie 11.00 bez wcześniejszego ustalenia z personelem Rent a Flat, traktowany będzie jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę i liczony według obowiązującego cennika.

4. Przedłużenie pobytu należy zgłosić personelowi Naszej firmy najpóźniej do godziny 17.00 w dniu poprzedzającym dzień upływu terminu objętego dokonaną rezerwacją. Przedłużenie pobytu nastąpi, jeśli firma Rent a Flat będzie dysponować wolnymi apartamentami.

§ 5 ANULOWANIE REZERWACJI, NOCLEGU, SKRÓCENIE POBYTU

1. W przypadku anulowania lub odstąpienia z rezerwacji wpłacony zadatek przepada .

2. Zmiana terminu rezerwacji możliwa jest wyłącznie za zgodą firmy Rent a Flat.

3. Rent a Flat zastrzega sobie prawo do odmowy bezpłatnego skrócenia pobytu przez gościa. W przypadku skrócenia pobytu Klient zobowiązany jest do pokrycia 100% kosztów noclegów, z których zrezygnował.

4. Ewentualne zmiany powinny być zgłoszone telefonicznie lub mailowo firmie Rent a Flat na adres e-mail: office@rent-a-flat.pl. Jednocześnie Rent a Flat zastrzega sobie prawo do odmowy dokonia zmian w warunkach rezerwacji, jeśli z przyczyn obiektywnych nie będzie to możliwe. W przypadku rezygnacji z rezerwacji z powodu braku możliwości wprowadzenia zmian i jednoznaczym z tym odstąpieniem od Umowy, Klientowi nie przysługuje zwrot zadatku.

§ 6 APARTAMENT ZASTĘPCZY

1. W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować, Rent a Flat zobowiązuje się do udostępnienia apartamentu zastępczego, podobnego do apartamentu pierwotnie zarezerwowanego lub apartamentu o wyższym standardzie, o ile będzie takim dysponowała. W przypadku braku wolnego apartamentu Rent a Flat ma prawo anulować rezerwację. W takim przypadku kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi. 
 

§ 7 OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient zobowiązany jest do utrzymania lokalu w należytym stanie, przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, zachowania ciszy nocnej w godzinach 22.00 - 6.00, użytkowania apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, wyłącznie na cele mieszkalne.

2. Ilość osób przebywających w apartamencie nie może być wyższa niż ta określona w umowie najmu.

3. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia opiekunowi apartamentu braków wyposażenia apartamentu i szkód zastałych bądź wyrządzonych w apartamencie.

4. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w apartamencie oraz w budynku, w którym znajduje się lokal.

§ 8 INFORMACJE DODATKOWE

1. Palenie we wszystkich apartamentach firmy Rent a Flat oraz wprowadzanie zwierząt jest zabronione. Złamanie zakazu grozi karą w wysokości 500 PLN.

2. Za rzeczy pozostawione w apartamencie firma Rent a Flat nie odpowiada.

3. Firma Rent a Flat nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament oraz przerwami w dostawie mediów.

4. Za każde nieuzasadnione wezwanie obsługi zostanie naliczona dodatkowa opłata w wysokości 60 PLN.

5. W momencie zameldowania wymagane jest wpłacenie kaucji w wysokości 200 PLN na wypadek ewentualnych szkód. Kaucja jest zwracana przy wymeldowaniu, po sprawdzeniu apartamentu.

6. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Rent a Flat a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Rent a Flat.

Rent a Flat

office@rent-a-flat.pl